WFF 2015 – Bergur Bernburg w rozmowie z UMP

Rozmowa z Bergurem bernburgiem – reżyserem dokumentu o najzdolniejszym malarzu z Islandii, który wyświetlany był podczas WFF 2015.

Advertisements

WFF-2015

Horyzont autorstwa Thora Fridrikssona oraz Bergura Bernburga, był wyświetlany w ramach konkursu filmów dokumentalnych podczas 31. edycji WFF. To opowieść pokazująca nie tyle twórczość jednego z najwybitniejszych islandzkich malarzy – Georga Gudni’ego – co raczej lekcja interpretacji sztuki oraz postrzegania świata przez pryzmat malarstwa. Okraszony muzyką Kjartana Holma (członka grupy Sigur Ros) oraz pejzażami wyspy, Horyzont to ciekawa próba zrozumienia trudnej sztuki malarstwa. Bergur Bernburg, jeden z dwójki twórców dokumentu, zgodził się odpowiedzieć na kilka moich pytań. 

Horizon, directed by Thor Fridriksson and Bergur Bernburg, was screened in the documentary film section at the 31. Warsaw Film Festival. It’s main emphasis was put not on exhibiting the work of one of the most notable Icelandic painters – Georg Gudni – but more on the interpretation of the art itself and viewing the world through the perspective of a painter. Enriched by the music composed by Kjartan Holm (supporting member of Sigur Ros) and shots of the Icelandic landscape, Horizon is an interesting approach to understanding the art of painting. Bergur Bernburg, one of the two creators of the film, answered a few of my questions.

UMP: Malarstwo wydawało mi się trudne do pokazania w filmie – wymaga przecież bardzo osobistego podejścia, pewnej intymności, by w pełni je zrozumieć, podczas gdy film potrzebuje swojej dynamiki – przez to istnieje ryzyko, że widz nie doceni w pełni tej formy sztuki. Jakie było zatem Pańskie podejście do pracy Gudni’ego – nie bał się Pan, że film nie odda głębi jego twórczości?

I found painting a bit difficult to be shown in a film – it requires a lot of personal approach, a bit of intimacy to fully understand it, whilst a film needs its own dynamics, where the viewer might find it hard to fully appreciate this kind of art. What was your approach towards showing Gudni’s works – weren’t you afraid that the film might not reflect the depth of his paintings?

Bergur Bernburg: W filmie są dwa główne elementy – Sztuka oraz Artysta. Celem, który nam przyświecał, nie było nakręcenie dokumentu o obrazach, który byłby jak zaprezentowanie jednej formy sztuki przy użyciu drugiej. Horyzont jest przede wszystkim filmem o artyście, jego filozoficznych rozmyślaniach oraz jego spojrzeniu na istotę bytu – natury, geometrii oraz metodyki. Te obrazy są rezultatem obserwacji z całego życia – dokument skupia się zatem bardziej na tych właśnie obserwacjach, aniżeli na samym ich efekcie.

There are two major elements here, The Art and The Artist. The aim here is not to make a film about paintings that would be like exhibiting one art form, through another art form. The movie Horizon is first and foremost about the artist, his philosophical thoughts and his reflection on the subject matter – the nature, geometry and methods. The paintings are the results of his lifelong observations so the movie focuses more on his observations, rather than the results.

UMP: Przepiękne kadry islandzkiego krajobrazu były poniekąd podobne w swojej kompozycji do obrazó Gudni’ego – czy to było Wasze nawiązanie do tytułowego Horyzontu? Może Pan przybliżyć ideę nakręcenia swojego filmu w taki sposób?

The picturesque shots of Icelandic landscape were somehow very similar in their composition to Gudni’s paintings – was that your reference to the titular Horizon? Can you spare a few words about the ideas behind this particular manner of directing this film?

Bergur Bernburg: Córka Artysty została raz zapytana przez swoją opiekunkę w przedszkolu:, „Czym zajmuje się Twój tatuś?” – dziewczynka odpowiedziała, że „maluje obrazy”.  Opiekunka dopytała się: „Wow! Super… – a co dokładnie maluje?”. Po chwili dziewczynka odpowiedziała: „Nic”.

Kiedy szukaliśmy ujęć natury do filmu, staraliśmy się odzwierciedlić podejście Gudni’ego do niej – dać widowni przestrzeń oraz czas, aby móc samemu wykreować własne obrazy. Mam tutaj na myśli bardziej klimatyczne scenerie, nie zaś konkretne przedmioty i miejsca. Muzyka w filmie również gra ogromną rolę.

The Artist’s daughter was once asked by her nanny in the Kindergarten “What does your Father do for a living?” – “He paints pictures” she answered. Then the Nanny continued: “Wow! interesting… – pictures of what?” After a while tithe girl answered again: “Nothing”.

When choosing the nature scenery for the film, we tried to reflect on Gudni´s approach to his work – to give the audience space and time and a possibility to create their own images. That means – atmospheric scenes, rather than objects and places. The music plays a large role in the film as well.

AR-150919918

UMP: Żona malarza została pokazana jedynie raz, na krótką chwilę – jaki był tego powód? Odmówiła większego udziału w dokumencie czy to zabieg z Waszej strony, aby nie skupiać się na życiu prywatnym Gudni’ego?

Gudni’s wife was shown only once, just for a minute – what was the reason for that? She refused to participate more or you did not want to show meticulously his personal life?

Bergur Bernburg: Jej obecność w Horyzoncie miała na celu jedynie wprowadzenie postaci artysty dla widowni. Pomimo tego, że nie skupiamy się na tym aspekcie jego życia zbyt długo w filmie, uznaliśmy, że była to konieczność. Publiczność musiała mieć chociaż ogólny zarys osobowości Gudni’ego z perspektywy prywatnej.

Her appearance in Horizon is meant to briefly introduce Gudni’s background for the audience. Even though we do not stay for a long time in that part of his life in the movie, we found it necessary to introduce that element to the audience.

UMP: Jak poznaliście Gudni’ego?

How did you meet Gudni?

Bergur Bernburg: Ja osobiście poznałem Georga Gudni’ego w 1991 roku poprzez rodzinę – w zasadzie od razu byłem pod jego ogromnym wrażeniem, zarówno jako malarza jak i jego podejścia do życia. Przeżyłem z nim wiele wspaniałych momentów, zaś prowadzenie z nim dyskusji było dla mnie przyjemnością. Był to człowiek o otwartym umyśle – jego percepcja świata, nie tylko samej sztuki, były dla mnie źródłem inspiracji.

I personally met Georg Gudni in 1991 through family, and I was immediately impressed by him, both as a painter and also his attitude to life. I had many good moments with him and it was always a pleasure to talk and discuss things. He was a very open minded person and his perception to things, not only his art, always inspired me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s