WFF 2015 – Rúnar Rúnarsson w rozmowie z UMP

Rozmawiałem ze zwycięzcą konkursu 1-2 podczas WFF 2015 – Runarem Runarssonem.

Advertisements

WFF-2015

Ostatni dzień festiwalu był dla mnie jednocześnie najbardziej emocjonującym – o Wróblach nasłuchałem się sporo dobrego i z trudem udało mi się zdobyć bilety na ten seans. Po obejrzeniu filmu czekała mnie jednak jeszcze lepsza nowina – zwycięzca konkursu w sekcji 1-2 – Rúnar Rúnarsson – został zaproszony na dyskusję z widownią. Udało mi się zatem złapać Islandzkiego reżysera i zamienić z nim kilka słów o Wróblach.

The last day of the festival was the most exciting one to me – getting the tickets for Sparrows wasn’t an easy task, but I just had to watch it since it received such a warm welcome during the festival. After the screening there was a surprise for the audience – the director of the film, Rúnar Rúnarsson, was invited for an open discussion. After that I was given a chance to talk with the Icelandic artist about his feature.

UMP: I am really thrilled after viewing your film Sparrows.  Even though it was light, sometimes even humorous, the ending was absolutely crushing. How did you manage to strike such a balance in your film?

Jestem pod ogromnym wrażeniem Wróbli. Pomimo tego, że to lekki, czasem nawet zabawny film, zakończenie było wprost miażdżące. Jak się Panu udało osiągnąć tak mocny kontrast?

Rúnar Rúnarsson: Let me start with saying thank you for this honey in my ear. Regarding your question – Sparrows is my second feature film – my first one didn’t make people laugh that much. There was obviously more of understanding of that humor in Iceland than other places. I also tend to weaven that humorous elements with irony, but the general problem here is the point of view of the author. While you are writing something, you might find those lines funny. Then you need around two years to process everything and things are no more funny to you. So either you have to believe that what you wrote will be perceived funny after that time or you need to come up with something new during the shooting.

Zacznę od tego, że dziękuję za ten miód na moje uszy. Co do pytania – Wróble to mój drugi film pełnometrażowy – pierwszy nie wywołał u ludzi reakcji w postaci śmiechu. Oczywiście, w Islandii ludzie bardziej rozumieli pewne humorystyczne niuanse w porównaniu z innymi miejscami, gdzie pokazywany był ten film. Mam też tendencję do podszycia tych humorystycznych elementów ironią, jednak głównym problemem jest punkt widzenia autora. W momencie pisania pewne teksty wydają Ci się zabawne, ale potem przychodzą kolejne dwa lata produkcji i te same rzeczy już Cię nie bawią. Są zatem dwie opcje – albo uwierzysz, że te humorystyczne elementy nadal pozostaną zabawne po tym czasie, albo musisz wymyśleć coś nowego już podczas kręcenia.

sparrows-director-runar-runarsson

UMP: I was also curious about the casting. During the discussion after the movie you mentioned that the actor you’ve chosen (Atli Oskar Fjalarsson) was quite a good singer – did you put an emphasis on that aspect during the casting for Sparrows? Or some other features were more essential for you?

Byłem również ciekaw kwestii castingu. Podczas rozmowy z widzami po projekcji, wspomniał Pan, że aktor grający główną rolę (Atli Oskar Fjalarsson) był całkiem dobrym śpiewakiem. Czy stawiał Pan nacisk na ten aspekt podczas obsadzania aktorów? Czy może ważniejsze były dla Pana inne cechy u potencjalnego odtwórcy tej roli?

Rúnar Rúnarsson: The main actor should be somebody who looks this age and doesn’t have a voice that has gone into puberty (laughs). If I had a younger actor who was gifted with a beautiful voice, it could break one week later anyway – that was the uncertainty, the risk we would face.

It also needs to be a person who can carry the film – especially considering the fact that Ari is in vast majority of the scenes. Then the stamina matters, surviving the 30 days of shooting, etc. Obviously, there is also the case of acting talent and the broad range of emotions one needed to express.

Aktor w roli głównej musiał pasować wyglądem do roli nastolatka, a także nie mieć głosu przechodzącego mutację (śmiech). Nawet gdybym miał młodszego aktora obdarzonego pięknym głosem, tydzień później mogło się okazać, że jego głos się zmienił – to była ta niepewność, pewne ryzyko.

Ten aktor musiał też umieć udźwignąć ciężar filmu – szczególnie przez to, że Ari występował w praktycznie każdej scenie. Potem są też kwestie związane z wytrzymałością fizyczną, wytrwaniem 30 dni kręcenia itp. Oczywistym aspektem jest sam talent aktorski i wachlarz emocji, które kandydat musiał zagrać.

UMP: Was it his first feature film?

Czy to był jego pierwszy film pełnometrażowy?

Rúnar Rúnarsson: I made a short film called Two Birds, which I shot in 2007. It also won the prize in the short section here, in Warsaw Film Festival the year after. And this actor played the main role as well. He was only thirteen back then – since that movie he played in one full-length film and done a bit of television.

W 2007 roku nakręciłem krótki metraż zatytułowany Dwa ptaki – ten film został nagrodzony również w Warszawie, podczas edycji festiwalu w 2008 roku. I ten sam aktor odegrał główną rolę – miał wtedy jedynie trzynaście lat. Od tamtej pory zagrał w jednej produkcji pełnometrażowej i nabrał doświadczenia w telewizji.

UMP: So he basically had the background and capability to carry the weight of your film.

Czyli zdecydowanie miał podłoże do tego, żeby udźwignąć ciężar Pańskiego filmu.

Rúnar Rúnarsson: Yes, that’s it.

Tak, dokładnie.

lainfo.es-41727-conchadeoro

UMP:  I have seen a few Icelandic movies this year, even during the Warsaw Film Festival – Brave Men’s Blood for example. What I found intriguing is the role of the nature in all of your movies – was that also an essential factor in Sparrows and for the development of Ari’s character?

W tym roku udało mi się zobaczyć kilka islandzkich filmów, nawet podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego – chociażby Krew Bohatera. Intrygująca jest dla mnie rola natury w tych wszystkich filmach – czy ona stanowiła istotny element w pracy nad postacią Ariego z Wróbli?

Rúnar Rúnarsson: Everything’s within the frame needs to have a function. The landscape that is beautiful is not there solely to be beautiful – it needs to have a meaning, portray the character’s feeling. Those mountains convey also a religious meaning in my film.

Wszystko, co jest zawarte w filmie, musi pełnić jakąś funkcję. Krajobraz, który zapiera dech w piersiach, nie jest tam tylko po to, żeby być pięknym – musi mieć jakieś znaczenie, odzwierciedlać uczucia bohatera. Te góry mają także wymiar religijny w moim filmie.

UMP: What do you mean by that?

Co Pan ma na myśli?

Rúnar Rúnarsson: I have promised myself never to go there in my interviews and here I am again (laughs). Well, I am playing with a lot of metaphors in this film, especially related to Christianity. That’s why there is this spiritual sense of nature, of God’s creations and all the beautiful things that contrast with the bad side depicted in the film. You know, if theirs is darkness, there is also light. (Runar has also explained earlier after the screening that the title Sparrows also refers to religious symbols since these birds are related with innocence).

Obiecałem sobie, że nie będę o tym mówić podczas wywiadów – a jednak znowu trafiłem na ten temat (śmiech). Używam wielu metafor w tym filmie, w szczególności związanych z chrześcijaństwem. Stąd to duchowe podejście do natury, tworów Boga i wszystkich pięknych rzeczy, które stanowią kontrast dla złej strony pokazanej w filmie. Tam gdzie jest ciemność, musi też być światłość. (Runar Runarsson wyjaśnił także podczas dyskusji po projekcji, że tytuł Wróble nawiązuje do religijnego symbolu – tytułowe ptaki są kojarzone z niewinnością).

Sparrows

UMP: My last question is about the “losing virginity” scene. It had to be a very uncomfortable scene to shoot. How did the actors approached it?

Moje ostatnie pytanie dotyczy sceny „utraty dziewictwa”. Wydaje mi się, że musiała być ona bardzo niezręczna dla aktorów. Jak oni podeszli do jej kręcenia?

Rúnar Rúnarsson: All of the sensitive scenes – and there is more one such scene in this film – they go really fast when we shoot the material. The whole crew is on their toes, everybody’s extra-focused. The only people, who are present on the set are those absolutely required, the mics are on stands etc.

Wszystkie „wrażliwe” sceny – a jest ich więcej niż jedna we Wróblach – są kręcone znacznie szybciej niż pozostałe. Cała ekipa filmująca jest bardzo skupiona, zaś na planie pozostają jedynie najbardziej potrzebne osoby np. mikrofony są ustawiane na specjalnych wysięgnikach itp.

UMP: So there is the certain degree of intimacy provided for the actors.

Czyli jest swego rodzaju intymność zapewniona podczas kręcenia tych konkretnych scen.

Rúnar Rúnarsson: Yes, there is a complete silence on the set as well. I thoroughly go through the script with the actors so we can film those sensitive scenes as fast as possible.

Tak, ponadto panuje wtedy całkowita cisza na planie. Przed kręceniem dokładnie analizuję scenę z aktorami, aby mieć ją możliwie szybko z głowy – tak robimy ze wszystkimi scenami tego typu.

UMP: Jeszcze ostatnie pytanie – did you watch a lot of movies here at the festival?

Jeszcze ostatnie pytanie – czy dużo Pan widział filmów podczas festiwalu?

Rúnar Rúnarsson:  I came on Friday evening, very late (the interview took place on Sunday – UMP). Then I’ve been meeting journalists, doing my Q&As.

Przyleciałem późnym wieczorem w piątek (wywiad był przeprowadzony w niedzielę – UMP). Miałem spotkania z dziennikarzami, sesje Q&A itp.

UMP: That’s a pity, because there was a lot of good movies here. Thank you for the great talk and once again, congratulations on Sparrows and your prize.

Szkoda, bo pokazywano tutaj naprawdę sporo dobrego kina. Bardzo dziękuję za rozmowę i jeszcze raz, gratuluję Wróbli oraz wygranej podczas festiwalu.

Rúnar Rúnarsson: Thank you very much.

Bardzo dziękuję.

 

Review of Sparrows – click here. / Recenzja Wróbli – kliknij tutaj.

Zapraszam do kontaktu przez FB lub mailem unusualmotionpicturesblog@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s